Witamy na stronach

Przedsiębiorstwa  GAMP Sp. z o.o.

Profil działalności

Czym się zajmujemy?

PROWADZENIE PRAC DOŁOWYCH ZWIĄZANYCH Z:


•   PRZEBUDOWĄ, DRĄŻENIEM, LIKWIDACJĄ I WZMACNIANIEM WYROBISK GÓRNICZYCH


•   DOSZCZELNIANIEM, OBSŁUGĄ I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI DO PROWADZENIA PROFILAKTYKI P.POŻ W WYROBISKACH GÓRNICZYCH


•   OBSŁUGĄ, MONTAŻEM, DEMONTAŻEM I KONSERWACJĄ INSTALACJI W DOŁOWYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

Na powyższe roboty posiadamy certyfikat  ISO 9001:2008  oraz PN-N-18001:2004

Zostańmy w kontakcie

Jesteś naszym pracownikiem? Tu możesz zgłosić:

- wnioski pracownicze

 

- Uwagi o stanie BHP

 

- Zdarzenia potencjalnie wypadkowe

Wypełnij formularz kontaktowy

RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo  Gamp Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ulicy Węglowej 11, NIP : 651-16-27-016 tel.: +48 32 4358, email: biuro@gamp.org.pl dalej zwana spółką. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy. :

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.

2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla spółki, podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!